لایحه CFT فردا با حضور دولتی‌ها در #مجلس بررسی می‌شود

علی‌اصغر یوسف نژاد، عضو هیات رئیسه مجلس در خصوص بررسی #لایحه الحاق #ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم گفت:

روز یکشنبه ۱۵ مهرماه، ساعت ۷ تا ۸ صبح این لایحه با حضور کارشناسان مخالف و موافق در صحن مجلس بررسی می‌شود.