رئيس #پليس راهور #ناجا در همايش ترافيک اعلام کرد:

٨ درصد از جانباختگان #حوادث رانندگی كودكان هستند.

با توجه به افزايش ١٥ درصد تردد جاده‌ايی در تابستان شاهد كاهش تلفات بوديم.

٥١ درصد از جانباختگان حوادث #رانندگی سن بين ٢٠ تا ٥٠ سال دارند و به نوعی نيروی كار محسوب می‌شوند.