⭐️مقایسه #هپارین و #وارفارین

⭐️مقایسه #هپارین و #وارفارین

👈🏻 هپارین تزریقی است و وارفارین خوراکی است.

👈🏻 هپارین به عنوان #آنتاگونیست #ترومبین عمل میکند و از تبدیل #فیبرینوژن جلوگیری میکند، ولی وارفارین تشکیل #پروترومبین از ویتامین #K در کبد را مسدود میکند.

👈🏻هپارین برای درمان کوتاه مدت است و وارفارین برای درمان دراز مدت استفاده میشود.

👈🏻 اثر هپارین سریع است ولی اثر وارفارین سه تا پنج روز پس از شروع آن ایجاد میشود و تا 6 ماه فرد باید استفاده کند.

👈🏻 برای تعیین عملکرد هپارین آزمایش #PTT و برای وارفارین آزمایش #PT  انجام میشود

👈🏻آنتی دوت هپارین #سولفات_پروتامین و آنتی دوت وارفارین ویتامین K  و #FFP  میباشد.