✅ليست كامل #آزمايشاتی كه بايد #ناشتا بود :

❇️شمارش_سلولهاى_خون_یا_ #CBC:

نياز به ناشتايى ندارد.

❇#قند_خون:

حدودا ٢ ساعت پس از آخرين وعده غذايى،قند سرم به حد قندخون ناشتا كاهش مي يابد، با اين وجود بايد حتما از ٨ ساعت قبل ناشتا باشيد و هيچ چيز جزآب نبايد بخوريد! حتى چاى!

❇#چربي_خون:

بايد ١٤ ساعت قبل آن ناشتا باشيد،آخرين وعده غذاییتان نيز بايدسبك باشد!

اما رژيم غذايى خود رادر چند روز اخيرتغيير ندهيد تاپزشك بتواند درمورد الگوى غذاييتان تصميم بگیرد.

❇️ #سديم_#پتاسيم_#كلسيم_#فسفر:

رعايت حدودا ٤ ساعت ناشتايي توصيه ميشود،اما اجبارى نيست.

❇️ تست_كليه_ #BUN# /CR:

نياز به ناشتايى ندارد.

❇#اسيد_اوريك:

چهار ساعت ناشتايى توصيه ميشود،از خوردن #گوشت زياد قبل آزمايش خوددارى كنيد.

❇️ آزمایش_#کبدی#AST# /ALT:

نياز به ناشتايى ندارد.

❇#آلكالن_فسفاتاز:

بايد حداقل ٤ساعت ناشتا باشيد.

❇️ بررسي_#آهن_خون:

از ٢ روز قبل ازمصرف #ويتامين ب١٢ ومكملهاى آهن خوددارى كنيد، حدودا ٤ ساعت ناشتايى توصيه ميشود،امااجبارى نيست.

❇️ تست_هاى_#تيروئيد:

نيازبه ناشتايى ندارد.

❇️ آزمایش_#ESR#/CRP:

نياز به ناشتايى ندارد،اما مصرف داروهاى ضدالتهاب #NSAID و #استامينوفن نتيجه راتحت تاثيرقرار ميدهد.

❇️تست_های_انعقادی # #PT/PTT# /INRنياز به ناشتايى ندارد.

❇️#هموگلوبينA1c :

ناشتايى نميخواهد.