🔘كنترل فشار خون اورژانسي

🔘كنترل فشار خون اورژانسي

🔻#فشار_خون_اورژانسي يا #emergency_hypertension وضعيتي از افزايش شديد فشار خون (فشار سيستولي بالاتر از ١٨٠ يا دياستولي بالاتر از ١٢٠ ميلي متر جيوه) است كه همراه با آسيب و نارسايي حاد يك يا چند ارگان مي باشد.

🔻كاهش سريع و محتاطانه فشار خون در اين شرايط ضروري بوده و موجب كاهش مرگ و مير مي شود. وليكن بايستي توجه داشت كه افت بيش از حد فشار خون در اين بيماران مي تواند موجب بروز حوادث #ايسكميك گردد.

🔻بطور معمول براي اغلب موارد فشارخون اورژانسي توصيه مي شود تا ميزان #فشار_متوسط_شرياني (#MAP*) در يك ساعت اول به ميزان ٢٠-١٠ درصد كاهش يابد. طي ٢٣ ساعت بعدي بهتر است فشارخون به ميزاني كاهش يابد كه در مجموع، فشارخون به ميزان ٢٥ درصد نسبت به پايه كم شده باشد.

🔻استفاده از داروهاي تزريقي موجب كاهش فشار خون در عرض چند دقيقه تا چند ساعت شده در حاليكه استفاده از داروهاي خوراكي فشار خون را با سرعت آهسته تري و در عرض چند ساعت تا چند روز كاهش مي دهد.

🔻 از داروهاي تزريقي مورد استفاده در اورژانس فشار خون مي توان به موارد زير اشاره كرد:

🔸آمپول #نيتروپروسايد

🔸آمپول #نيتروگليسيرين

🔸آمپول #لابتالول

🔸آمپول #هيدرالازين كه در بيماران #باردار نيز انتخابي است.

🔸آمپول #اسمولول

🔻 براي بيماران با افزايش فشار خون اورژانسي كه علامتي ندارند، كاهش آهسته تر فشار خون با داروهاي خوراكي زير توصيه مي شود:

🔸قرص #فوروزمايد (به شرط عدم وجود هايپوولمي)

🔸قرص #كلونيدين (كه بهتر است طولاني مدت تجويز نشود)

🔸قرص #كاپتوپريل (به شرط عدم وجود overload مايع)

⛔️تذكر: استفاده از #نيفديپين_زيرزباني به دليل امكان بروز افت شديد و غير قابل كنترل فشار خون، #تاكي_كاردي_رفلكسي و نيز بروز پديده #coronary_steal در اين شرايط ممنوع بوده و توصيه به تجويز نمي شود.

📌از فوروزمايد تزريقي، بهمراه نيترات در مواردي محدود مانند ادم ريوي، ممكن است استفاده شود.