🛑#هیپرگلیسمی

🔸اگرچه تعریف ثابتی برای هیپرگلیسمی در نوزادان وجود ندارد، ولی اغلب واحدها #گلوکز خون بالای 180 میلی گرم در دسی لیتر را به عنوان هیپرگلیسمی پذیرفته اند.

🔸هیپرگلیسمی در نوزادان #VLBW و #پره_ترم بیشتر دیده می شود.

🔸هیپرگلیسمی نوزادی به دلیل تولید زیاد گلوکز یا زیادی ریت انفوزیون گلوکز و یا کاهش برداشت گلوکز ایجاد می شود.

🔸 مطالعات نشان داده اند که:

نوزادان LBW تولید گلوکزی معادل نوزادان فول ترم دارند

🔸تولید گلوکز #کبدی هم به وسیله گلوکز و هم به وسیله #انسولین تنظیم می شود و انفوزیون گلوکز اگزوژن قابل ساپرس کردن است.هم چنین تولید گلوکز کبدی با افزایش سطح انسولین و نیز در هیپرگلیسمی ساپرس می شود.

🔸اگر محلول #آمینو اسید و گلوکز در #TPN با هم تزریق شوند تولید گلوکز کبدی به صورت کامل متوقف می شود.

🔸تزریق #اینترالیپید اثری روی تولید گلوکز ندارد.

🔸برداشت محیطی توسط انسولین در گردش افزایش می یابد.

🔸پس هیپرگلیسمی نوزادی در نوزادان LBW به دلیل افزایش هورمونهای #کانتررگولاتوری در پاسخ به استرس یا آزاد شدن #سیتوکاین ها در نوزاد مبتلا به عفونت رخ می دهد.

🔰مدیریت هیپرگلیسمی

🔸قدم اول در مدیریت هیپرگلیسمی درمان اختلال زمینه ای خطیر می باشد.

اولین قدم در جلوگیری از بروز هیپرگلیسمی مدیریت دقیق مایعات وریدی و کنترل دقیق میزان تزریق مایعات وریدی می باشد

🔸 گاهی اوقات هیپرگلیسمی در نوزادانی اتفاق می افتد که از لحاظ کلینیکی پایدار بوده و گلوکز اضافه هم دریافت نمی کنند.این نوزادان معمولا #ELBW بوده و کمتر از یک هفته از تولدشان گذشته است. این شرایط معمولا خود به خود محدود شونده بوده و لازم است در این نوزادان در ریسک هیپرگلیسمی،TPN به آرامی افزایش یابد

🔸از آنجایی که هیپرگلیسمی نوزادی معمولا self limiting بوده و عوارض جانبی همراهی ندارد درمان عودی هیپرگلیسمی ممکن است خطر آفرین باشد.

🔸استفاده روتین از انسولین اگر چه هیپرگلیسمی را کاهش می دهد ولی شدت و فرکانس هیپوگلیسمی را افزایش می دهد.

🔸مستندات اخیر استفاده روتین از انسولین را در نوزادان پره ترم تایید نمی کند مگر آن که ریت انفوزیون گلوکز GIR به کمتر از mg/kg/ min 4 برسد و هیپرگلیسمی برطرف نشود.

🔸در نهایت شروع تغذیه انترال با حجم های کم شیر در کنترل هموستاز گلوکز کمک می کند.

🔸تغذیه انترال باعث ترشح هورمونهای روده ای شده و تحریک ترشح انسولین را به دنبال خواهدداشت.