اندیکاسیون #متفورمین در #دیابتِ-بارداری

🔸با بررسی مطالعاتی که به مقایسه ی داروهای ضد دیابت خوراکی و #انسولین در دیابت بارداری پرداخته اند، می توان نتیجه گرفت که هر دو رویکرد موثر هستند.

🔸سازمان غذا و داروی امریکا(#FDA) درمان خوراکی را برای دیابت بارداری تصویب نکرده است و انجمن دیابت امریکا (#ADA) نیز انسولین را پیشنهاد می دهد. با این حال اگر درمان تغذیه ای شکست بخورد و یا بیمار از پذیرفتن انسولین امتناع ورزد، درمان با دارو های خوراکی انتخاب بعدی است.

🔸در مقایسه بین متفورمین و #گلی بن کلامید، متفورمین بیش از گلی بن کلامید از جفت عبور می کند و در مورد ایمنی آن در بارداری اطلاعاتی در دست نیست. با این حال، طبق کارآزمایی های بالینی انجام شده، درمان با متفورمین در دوماهه دوم و سوم در مطالعات بي خطر بوده است. البته حدود یک سوم این افراد به دوز مكمل انسولین نیز نیاز پیدا می کنند.

🔸در بیماران دچار سندرم تخمدان پلی کیستیک یا #PCOS، متفورمین تا زمان باردار شدن تجويز مي شود و درصورت باردار شدن نيازي به ادامه ندارد.