آندو جکسون و طوطی‌ای که تربیت کرده بود!

رییس جمهور سابق آمریکا آندو جکسون یک #طوطی داشت که تمام فحش‌های رکیک روبه او یاد می‌داد، وقتی که جکسون درگذشت مجبور شدند این طوطی را از مراسم خاک سپاری‌اش خارج کنند چون به همه #فحش میداد!