مراسم ازدواج الویس پریسلی با پریسلا 😍

#پریسلا پریسلی #همسر سابق الویس گفت که هنوز دلتنگ ستاره #راک اند رول است کسی که فقط شش سال با او زندگی کرد.

پریسلا اولین بار زمانی که #چهارده سال بیشتر نداشت, الویس را ملاقات کرد. و از همان زمان با وجود یازده سال تفاوت سنی؛ بین آن دو #عشق شکوفا شد.

اکنون که چهل سال از #مرگ الویس پریسلی گذشته، پریسلا پریسلی همسر سابق الویس می‌گوید که هنوز دلتنگ این ستاره راک اند رول است. او به مدت شش سال همسرش بود. و با وجود اینکه در سال ١٩٧٣ از او #طلاق گرفت, تا پایان عمر #دوستان خوبی برای هم بودند.