توییتر فارسی
توییتر فارسی

توییتر فارسی

🇮🇷 این کانال وابسته به هیچ گروه، دسته و حزب سیاسی نیست 🇮🇷