پاراگرافی از کتاب زندگی در اينجا و اكنون اثر #آبراهام_مزلو

سازمان دادن جامعه‌ خوب كه در فوريت قرار دارد نيز مشكل بزرگی است!

بين #جامعه‌ خوب و #شخص خوب،

نوعی پسخوراند وجود دارد.

يعنی اين دو به يكديگر نياز دارند

و لازم و ملزوم يكديگرند...

كاری ندارم كه كدام يك در اولويت قرار دارد، اما بديهی است كه جامعه‌ خوب و شخص خوب همزمان و به دنبال هم پيدا می‌شوند.

در هر صورت به دست آوردن يكی

بدون ديگری ممكن نخواهد بود...

منظور من از جامعه‌ خوب،

#انسان و يك #دنيا است.