پاراگرافی از کتاب وقتی نیچه گریست اثر اروین د یالوم

بخشی از پریشانی تو ناشی از یک #خشم مدفون شده است. چیزی در تو هست، نوعی #ترس و کم‌رویی که اجازه‌ی ابراز خشمت را نمی‌دهد.

به‌جای آن به فروتنی‌ات می‌نازی! نوعی پاک‌دامنی اجباری برای خود پدیدآورده‌ای؛ احساسات را در عمق مدفون می‌کنی و چون دیگر خشمی را تجربه نمی‌کنی، تصور می‌کنی یک قدیسی!

فرو خوردن خشم انسان را بیمار می‌کند.

#وقتی_نیچه_گریست

#اروین_د_یالوم