پاراگرافی از کتاب زندگی گالیله اثر برتولت برشت

طی چهل سال عمل و رفتار آدم‌ها به من یاد داد که آن‌ها میانه‌ای با #عقل ندارند!

دم سرخ رنگ ستاره‌ دنباله‌داری را به آن‌ها نشان بده، دلشان را از ترس پرکن، می‌بینی که آشفته و سراسیمه از خانه‌هاشان بیرون می‌ریزند، و درهم برهم چنان می‌دوند که قلم پاشان بشکند.

ولی بیا و به آن‌ها حرف معقولی بزن، و به هزار دلیل ثابتش کن، می‌بینی که فقط به ریشت می‌خندند.

#پاراگرافی_از_یک_کتاب

#زندگی_گالیله

#برتولت_برشت