پاراگرافی از #کتاب هزار پیشه اثر چارلز بوکوفسکی

#زندگی به وحشتم می‌انداخت؛ اینکه آدم فقط توانش را پیدا کند #بخورد، #بخوابد، و #لباس تنش باشد، مجبور است به چه کارهایی تن بدهد. برای همین توی تخت می‌ماندم و می‌نوشیدم. وقتی می‌نوشی هم #دنیا کماکان آن بیرون هست، اما لحظه‌ای دست‌هایش را از روی #گلویت برمی‌دارد...

#پاراگرافی_از_یک_کتاب

#هزار_پیشه

#چارلز_بوکوفسکی