پاراگرافی از #کتاب ارتباط بدون خشونت زبان زندگی اثر مارشال روزنبرگ

وقتی بر #مسئولیتمان برای چگونگی

#رفتار، #تفکر و #احساس خود آگاه نیستیم

#خطرناک خواهیم بود.

#پاراگرافی_از_یک_کتاب

# ارتباط_بدون_خشونت_زبان_زندگی

#مارشال_روزنبرگ