پاراگرافی از #کتاب جنس ضعیف اثر اوریانا فالاچی

مشکلات عمده #مردان از مسائل #اقتصادی، #نژادی و #اجتماعی ناشی می‌شوند.ولی مسائل اساسی ما #زنان بخصوص زائیده یک موضوع‌اند: اینکه زن به دنیا آمده ایم!

#پاراگرافی_از_یک_کتاب

#اوریانا_فالاچی

#جنس_ضعیف

#زنان_مردان