‌پاراگرافی از کتاب چیزی که می‌خواهم برایت خاطره باشد اثر سال بلو

وقتی #رویدادها چنان فراوان می‌شوند که از حد #توانت فراتر می‌روند، شاید بخواهی #تصور کنی که اتفاق خاصی نیفتاده و #زندگی‌ات مانند یک صفحه گردان به #خوبی می‌چرخد و می‌چرخد.

تا این که یک روز پی می‌بری آن‌چه #گمان می‌کردی مثل #صفحه گردان #نرم، #آرام و #منظم می‌چرخد، در واقع #گردابی بیش نبوده...

#پاراگرافی_از_یک_کتاب

#چیزی_که_می‌خواهم_برایت_خاطره_باشد

#سال_بلو