پاراگرافی از کتاب فیه ما فیه اثر مولانا

گفت؛ پیلی را آوردند بر سر چشمه‌ای که آب خورد. خود را در آب می‌دید و می‌رمید. او می‌پنداشت که از دیگری می‌رمد. نمی‌دانست که از خود می‌رمد!

همه اخلاق بد، از ظلم و کین و حسد و حرص و بیرحمی و کبر،

چون در توست‌ نمی‌رنجی،

چون آن را در دیگری می‌بینی،

می‌رمی و می‌رنجی...!

#فیه_ما_فیه

#مولانا