پاراگرافی از کتاب ملت عشق اثر الیف شافاک

تمام کائنات با همه لایه‌ها و با همه بغرنجی‌اش در درون #انسان پنهان است.

#شیطان مخلوقی ترسناک نیست که بیرون از ما در پی فریب دادنمان باشد،

بلکه صدایی است در درون خودمان.

در خودت دنبال شیطان بگرد، نه در بیرون و در دیگران،

و فراموش نکن هر که نفسش را بشناسد، پروردگارش را شناخته است.

انسانی که نه به دیگران، بلکه به خود بپردازد، سرانجام پاداشش شناخت #آفریدگار است.

#ملت_عشق

#الیف_شافاک