پاراگرافی از کتاب لطفاً انسان باشید اثر محمود نامنی

اگر گذشته‌تان را با خود حمل کنید #پیر میشوید و هر روز پیرتر هم خواهید شد.

و اگر مدام به آن فکر کنید، تلخ‌تر و تلخ‌تر خواهد شد. اگر #گذشته را به یاد آورید و مدام برای آن اشک بریزید هر لحظه بر دوش شما سنگین و سنگین‌تر می شود. اما اگر گذشته را چراغ راه #آینده قرار دهید و از آن بیاموزید و آموخته‌تان را بکار بندید، آن سنگینی از دوش شما برداشته خواهد شد و گذشته شما را رها می‌کند!

#پاراگرافی_از_یک_کتاب

#لطفاً_انسان_باشید

#محمود_نامنی