پاراگرافی از کتاب گل‌های معرفت اثر #اریک_امانوئل_اشمیت

پاراگرافی از کتاب گل‌های معرفت اثر #اریک_امانوئل_اشمیت

من که صد سال از عمرم گذشته

می‌دانم چه می‌گویم،

آدم هرچه پیرتر می‌شود

باید ذوق بیشتری برای شناختن

قدر زندگی نشان دهد،

آدم باید قریحه‌ ظریفی پیدا کند،

باید هنرمند بشود...

در ده سالگی یا بیست سالگی

هر احمقی از #زندگی لذت می‌برد؛

اما در صد سالگی،

وقتی آدم دیگر رمق جنبیدن ندارد

باید مغزش را به کار بیندازد

تا از زندگی کیف کند...!