پاراگرافی از کتاب ماسه و کف اثر جبران خلیل جبران

ديروز #خيال کردم همچون ذره‌ای لرزان و سر‌گردان در #چرخ گردون #زندگانی می‌چرخم و موج می‌زنم.

و امروز به خوبی می‌دانم که #من همان چرخ گردونم و تمام زندگی به صورت ذراتی با نظم در من می‌جنبد...

آنان در #بيداری می‌گويند:

تو و جهانی که در آن بسر می‌بری چيزی جز دانه‌ای ماسه بر ساحل #لايتناهی در #دريای بی‌کران هستی نخواهی بود.

در #رويايم به آنان گفتم:

من دريای لايتناهی‌ام

و تمام #جهان چيزی جز دانه هایی از شن بر #ساحل من نيست...!

#پاراگرافی_از_یک_کتاب

#ماسه_و_کف

#جبران_خليل_جبران