پاراگرافی از کتاب بیلی اثر #آنا_گاوالدا

تمام #دنیا مثل یک فاضلاب بزرگ است

که هرچقدر دست و پا بزنی

باز هم از روی تپه‌های کثیفش لیز میخوری

و به جای اولت باز می‌گردی؛

اما در دنیا

چیزی برجسته و مقدس وجود دارد،

آن هم یکی شدن دو موجود ناقص و بسیار بد است...

ما همیشه با #عشق فریب می‌خوریم،

زخمی می‌شویم

و گاهی #غم بر وجودمان چیره می‌شود،

اما باز هم عشق می‌ورزیم

و زمانی که با #مرگ دست و پنجه نرم می‌کنیم، به گذشته نگاه می‌کنیم و به خودمان می‌گوییم:

من بارها زجر کشیدم؛

گاهی اشتباه کردم،

اما همیشه عشق ورزیدم...!