پاراگرافی از کتاب شفای زندگی اثر لوییز هی

در لايتاهاى #حيات _آنجا كه ساكتم_ هر چند زندگى همواره #دگرگون مى گردد، همه‌چيز #عالى و كامل و تمام عيار است.

نه #آغازى هست و نه #پايانى ...

آنچه هست تنها چرخش و واچرخش جوهر و #تجربه‌هاست.

زندگى هرگز مانده و ايستا و #كهنه نيست.

زيرا هر لحظه همواره سرشار از #طراوت و تازگى است.

من با #قدرتى كه مرا آفريد #يگانه‌ام و اين قدرت اين #اقتدار را به من داده است كه شرايط خود را بيافرينم. من از اين #آگاهى شادمانم كه قدرت ذهنم در اختيار من است و هرگونه كه مى‌خواهم به كارش مى‌برم. آنگاه كه از #گذشته دور مى‌شويم هر لحظه زندگى،نقطه آغازى است.

اينک، اين لحظه، اكنون و اينجا، براى من نقطه آغازى است.

در جهانم همه چيز #نيكوست...

#پاراگرافی_از_یک_کتاب

#شفاى_زندگى

#لوييز_هی