پاراگرافی از کتاب در جستجوی زمان از دست رفته اثر مارسل پروست

کدام یک #خائن‌تر است؟

آن کسی که در #آغوش تو، میل آغوش دیگری را درسر می‌پروراند؟!

یا آن که صادقانه از به بن‌‌بست رسیدنِ #علاقه‌اش و #امیال‌اش، با تو سخن می‌راند؟!

غیر از این نیست که:

گاهی شنیدن #واقعیت، چنان سخت است که ساده‌تر می‌دانیم یک #احمق انگاشته شویم!

#پاراگرافی_از_یک_کتاب

#در_جستجوی_زمان_از_دست_رفته

#مارسل_پروست