پاراگرافی از کتاب ساعت‌ساز نابینا اثر ریچارد داوکینز

در #ریاضی مهم اینست که نترسید. شاید به سختی ریاضت کشیدن روحانی نباشد. هروقت چیزی مرا می‌ترساند یاد گفته معروف #سیلوانس تامپسون در کتاب #حساب آسان می‌افتم: آنچه را یک #کودن بفهمد، کودن دیگر هم می تواند بفهمد.

#پاراگرافی_از_یک_کتاب

#ساعت‌ساز_نابینا

#ریچارد_داوکینز