پاراگرافی از #کتاب فاجعه بزرگ اثر ژان پل سارتر

#انسان دارای طبیعتی است که در حین #ناامیدی به چیزی #امیدوار می‌شود.

#قانون اجتماع و قید و بندهای ساختگی به دست و پایش بند شده و آدمی را گیج و کلافه می‌کند اما در همان حال کوچک‌ترین روزنه امید این انسان #مأیوس را به چیزی غیر واقعی که برای خودش هم مفهوم خارجی ندارد امیدوار و دلخوش می‌سازد.

#پاراگرافی_از_یک_کتاب

#فاجعه_بزرگ

#ژان_پل_سارتر