#دکتر_الهی_قمشه‌‌ای

برای #خنديدن وقت بگذاريد، زيرا #موسيقی قلب شماست.

برای #گريه کردن وقت بگذاريد، زيرا نشانه يک قلب #بزرگ است.

برای #خواندن وقت بگذاريد، زيرا منبع کسب #دانش است.

برای #رؤيا پردازی وقت بگذاريد، زيرا سرچشمه #شادی است.

برای #فکر کردن وقت بگذاريد، زيرا کليد #موفقيت است.

برای کودکانه #بازی کردن وقت بگذاريد. زيرا يادآور #شادابی دوران کودکی است.

برای #گوش کردن وقت بگذاريد، زيرا نيروی #هوش است.

برای #زندگی کردن وقت بگذاريد، زيرا زمان به #سرعت می‌گذرد و هرگز باز نمی‌گردد.

مأموريت ما در زندگی بدون #مشکل زيستن نيست، با #انگيزه زيستن است.