پاراگرافی از #کتاب امیل اثر ژان ژاک روسو

من بر این باورم که همه‌ #مردم دنیا باید یک #مذهب داشته باشند، اما این موضوع زمانی تحقق خواهد یافت که افکار و اذهان #ملل گوناگون نیز هماهنگ و یکنواخت باشد. نباید تشریفات مذهبی را با خود مذهب درآمیزیم. مذهبی را که #خداوند می‌پسندد، با #قلب انسان‌ها سروکار دارد و اگر این #آیین صادقانه به کار گرفته شود، در همه جا متحدالشکل خواهد شد.

این عقیده بسیار سخیف است که مردم فکر می‌کنند خداوند به لباس کشیشان، سخنان آن‌ها و حرکاتی که در محراب انجام می‌دهند، توجه دارد. خواسته‌ مالک #جهان اینست که مردم او را از روی #حقیقت پرستش کنند و این وظیفه‌ تمام مذاهب و مردم این کره‌ خاکی‌ست.

#پارارگرافی_از_یک_کتاب

#امیل

#ژان_ژاک_روسو