پاراگرافی از کتاب شیطان و دوشیزه پریم اثر پائولو کوئیلو

درست آنگاه که هیچ #انتظارش را نداریم، زندگی پیش روی ما #مبارزه‌ای می‌نهد، تا #شهامت و اراده‌مان را برای #دگرگونی بیازماید. از آن لحظه به بعد، حاصلی ندارد که #وانمود کنیم چیزی رخ نداده است، یا بهانه‌ای بیاوریم که هنوز #آماده نیستیم. این مبارزه #منتظر ما نمی‌ماند، زندگی به #پشت سر نمی‌نگرد.

#پاراگرافی_از_یک_کتاب

#شیطان_و_دوشیزه_پریم

#پائولو_کوئیلو