پاراگرافی از #کتاب در جستجوى زمان از دست رفته اثر مارسل پروست

بی گمان آنچه در جهان بیش از همه یافت میشود #عقل نیست، #خوبی است.

خوبی حتى اگر #سودجویی آن را فلج کرده و از کار انداخته باشد،

باز هست و در هر کجا که #انگیزه #خودخواهانه نباشد که جلوش را بگیرد، #می‌شكفد.

#پاراگرافی_از_یک_کتاب

#در_جستجوى_زمان_از_دست_رفته

#مارسل_پروست