پاراگرافی از #کتاب جدایی معنوی اثر دبی فورد

کارن یونگ گفت: ترجیح می‌دهم کامل باشم تا اینکه خوب باشم!

برای اینکه #انسان کاملی باشیم باید تمام جنبه های وجودمان، خواه #خوب یا #بد را در بر بگیریم. اگر خود را فقط مالک نیمی از وجودمان یعنی آن نیمه خوب بدانیم و نیمه دیگر را انکار کنیم، کامل بودن را به اندازه کافی احساس نخواهیم کرد. آنگاه یک نوع #احساس آزار دهنده را تجربه می‌کنیم که گویی همیشه خطایی در ما وجود دارد.

#پاراگرافی_از_یک_کتاب

#جدایی_معنوی

#دبی_فورد

#معرفی_کتاب