پاراگرافی از #کتاب بریت‌ماری اینجا بود اثر فردریک بکمن

#فوتبال را دوست دارید چون این #حس غریزی است. وقتی #توپی توی خیابان جلوی پایتان قل بخورد، شوتش می‌کنید، چون #دوست داشتن فوتبال درست مثل #عاشق شدن است. نمی‌دانید چطور در برابرش #مقاومت کنید.

#پاراگرافی_از_یک_کتاب

#بریت‌ماری_اینجا_بود

#فردریک_بکمن