نوشته‌ای از #آگ_ماندینو

یک #برگ توت در اثر تماس با نبوغ #انسان به #ابریشم تبدیل می‌شود.

یک مشت #خاک در اثر تماس با نبوغ انسان، به #قصری بدل می‌گردد.

یک #درخت سرو در اثر تماس با نبوغ انسان، دگرگون می‌شود و شکل #معبدی می‌گیرد.

یک رشته #پشم گوسفند در اثر تماس با ابتکار انسان، به صورت #لباسی فاخر در می‌آید.

اگر در برگ چوب خاک و پشم این امکان هست که #ارزش خود را از طریق انسان، صد برابر بلکه هزار برابر کنند، آیا من نمی‌توانم با این بدن #خاکی که نام مرا #حمل می‌کند چنان کنم…