نوشته‌ای از #اشو

#شاد و #خندان باش!

این تعریفی حقیقی از دین‌داری است.

#غمگین بودن #گناه هست و شاد بودن پرهیزگاری. اگر بتوانی با تمام وجود و از ته دل بخندی، زندگی‌ات #مقدس خواهد شد. خنده‌ای از ته دل و با تمام وجود، پدیده‌ای یگانه و بی‌همتاست.

پس وقتی می‌خندی بگذار تمام سلول‌های بدنت به همراه تو بخندند. بگذار #خنده از فرق سر تا نوک پایت گسترش یابد. بگذار به ژرف‌ترین و درونی‌ترین نقاط وجودت برسد. آنگاه حیران خواهی شد که خنده چگونه تو را راحت‌تر از هر عبادتی به #خدا نزدیک می‌سازد.