پاراگرافی از کتاب مثل خون در رگ‌های من اثر احمد شاملو

آیدای من؛

تو #آخرین چوب کبریتی هستی که می‌باید به #آتشی عظیم مبدل شوی

و از #زندگی من، در برابر سرمای #مرگ در این بیابان پر از #وحشت دفاع کنی.

اگر این چوب #کبریت نگیرد، مرگ در این #برهوت حتمی است.

#پاراگرافی_از_یک_کتاب

#مثل_خون_در_رگهای_من

#احمد_شاملو