پاراگرافی از کتاب اندیشه‌های متی اثر برتولت برشت

خوب است اشخاص مفید را #محترم بداریم.

وقتی کسی مورد احترام باشد بیشتر #مفید خواهد بود.

جایی که شخص باتجربه‌ای صحبت می‌کند باید #سکوت کرد.

کسی که بداند به حرف‌هایش عمل خواهند کرد، سنجیده‌تر #فکر می‌کند.

#پاراگرافی_از_یک_کتاب

#اندیشه_های_متی

#برتولت_برشت