پاراگرافی از کتاب شب یک شب دو اثر بهمن فرسی

به جای «همیشه این‌جا خواهم ماند»

بَس بود بنویسی «این‌جا خواهم ماند»

و خودت را با #همیشه اسیر نکنی.

همیشه #هرگز وجود ندارد.

به‌زودی می‌بینی که همیشه آن‌جا نمانده‌ای.

آن‌وقت شاید از خودت #بَدت بیاید.

#پاراگرافی_از_یک_کتاب

#شب_یک_شب_دو

#بهمن_فرسی