پاراگرافی از #کتاب با هم بودن همه چیز است اثر آناگاوالدا

راستش وقتی با #خودم #خلوت می کنم مثل اینه که بیرون رفته باشم تو خودم #گم می شم...

#گردش می کنم... درون آدم خیلی بزرگه.

#پاراگرافی_از_یک_کتاب

#با_هم_بودن_همه_چیز_است

#آناگاوالدا