پاراگرافی از کتاب ‌نامه به کودکی که هرگز زاده‌نشد اثر #اوریانا_فالاچی

پاراگرافی از کتاب ‌نامه به کودکی که هرگز زاده‌نشد اثر #اوریانا_فالاچی

آدم به #امید دست یافتن

به #ثروت، #عشق، یا #آزادی

خود را خسته و فرسوده می‌کند

و وقتی که آن را به دست آورد

از داشتنش لذت نمی‌برد

یا آن‌را تباه می‌کند...

خوشبخت واقعی آن کسی‌است

که بتواند به خود بگوید:

من می‌خواهم راه بروم نه به #مقصد برسم.

و بدبخت کسی‌است که خود را مقید می‌سازد و می‌گوید:

من می‌خواهم به مقصد برسم.

رسیدن #مردن است...!