پاراگرافی از #کتاب دسته دلقک‌ها اثر لويي فردينان سلين

دلم می‌خواست یک نفر، آرام و شمرده، توی گوشم #زمزمه می‌کرد: "#دنیا بی‌ارزش نیست. #سخت نیست، #پوچ هم نیست. داری #خواب می‌بینی..."

من خواستم و او گفت. او گفت: "دنیا بی‌ارزش نیست. سخت نیست، پوچ هم نیست. داری خواب می‌بینی..."

من باورم شد. باورم شد که دارم خواب می‌بینم. این #چشم‌های خیس را، این #شب سرد و اندوهناک را... همه‌اش یک #کابوس است...

بیدار می‌شوی و یادت می‌رود که #تنهایی چقدر سخت بود. #دروغ چقدر درد داشت. یادت می‌رود که #حرف‌ها فقط حرف هستند و نباید باورشان کرد. یادت می‌رود که هیچ چیز #ارزش ندارد. همه اینها یادت می‌رود... داری خواب می‌بینی.

#پاراگرافی_از_یک_کتاب

#دسته_دلقک‌ها

#لويي_فردينان_سلين