#پاراگرافی از #کتاب آهستگی اثر میلان کوندرا

یکی از نشانه‌های #عشق حقیقی آن است که به تو عشق بورزند بدون اینکه #شایستگی‌اش را داشته باشی!

اگر زنی به من بگوید عاشق توام

چون #روشنفکری، #محترم هستی، برایم هدیه می‌خری و ظرف‌ها را هم خوب می‌شویی، مرا #ناامید کرده.

چنین عشقی بیشتر عملی #خودپسندانه به نظر می‌رسد!

چقدر دلپذیر است که بشنوی من #دیوانه توام، هرچند که روشنفکر و محترم نباشی...!

#پاراگرافی_از_یک_کتاب

#آهستگی

#میلان_کوندرا