پاراگرافی از #كتاب پلی به سوی جاودانگی اثر ریچارد باخ

به جز او هیچ‌کس را نمی‌شناختم که بتوانم در کنارش دوباره خود را چون #کودکی بیابم .

تنها با او بود که می‌توانستم دوباره همانقدر #احمق و #آگاه و دانا ،پر #شهوت ،#صمیمی ،نزدیک ‌ حتی رقت انگیز باشم. اگر #عشق واژه‌ای نبود که با #احساس مالکیت و تزویر ،ضایع و تحریف نشده بود، اگر واژه‌ای بود که مفهومش همان بود که من می‌خواستم، امکان داشت من بر لبه آن #باور باشم که گرفتار عشق او شده‌ام.

#پاراگرافی_از_یک_کتاب

#پلی_به_سوی_جاودانگی

#ریچارد_باخ