پاراگرافی از کتاب نام من سرخ اثر ارهان پاموک

کنار اومدن با #قتل خیلی سخته. نمی‌تونم تو خونه بمونم، میرم تو کوچه اما اونجا هم بند نمی‌شم و ویلون و سرگردون پرسه می‌زنم. به چهره مردم که نگاه می‌کنم صورتایی رو می‌بینم که چون هنوز فرصت #جنایت براشون پیش نیومده فکر می‌کنن خیلی معصوم‌ان.

#پاراگرافی_از_یک_کتاب

#نام_من_سرخ

#ارهان_پاموک