پاراگرافی از کتاب زمین انسان‌ها اثر آنتوان دوسنت اگزوپری

به راستی هیچ چیز هرگز جای #رفیق گمشده را پر نخواهد کرد. نمی‌توان برای خود دوستان #قدیمی درست کرد.

هیچ چیز با این گنجینه #خاطرات مشترک، این همه رنج‌ها و مصائب با هم چشیده، این همه قهرها و آشتی‌ها و هیجان‌های تند همسنگ نیست.

این دوستی‌ها تکرار نمی‌شوند.

کسی که نهال بلوطی به این امید می‌نشاند که به زودی در سایه‌اش بنشیند، خیالی خام می‌پرورد…!

#پاراگرافی_از_یک_کتاب

#زمین_انسان‌ها

#آنتوان_دوسنت_اگزوپری