پاراگرافی از #کتاب خزه اثر هربر لوپوریه

اکثر موجودات، همیشه به خاطر نقطه #ضعف‎هایشان، توی #دردسر می‌افتند.

مگس‌ها، چیزهای چسبناک را خیلی دوست دارند.

شب‌پره‌ها، شعله را

و آدم‌ها، عشق را...

#پاراگرافی_از_یک_کتاب

#هربر_لوپوریه

#خزه