پاراگرافی از #کتاب تهوع اثر ژان پل ساتر

می‌دانم که دیگر #هرگز به چیزی یا کسی برخورد نخواهم کرد که #احساس #تندی را در من به وجود آورد.

می‌دانی، #شروع به #دوست داشتن کسی کردن، اقدام مهمی است.

باید #نیرو، #کنجکاوی و #کوری داشت.

حتی لحظه‌ای هست در آغاز، که باید از #پرتگاهی پایین پرید؛

پرتگاهی که اگر کسی به آن #فکر کند، این کار را نخواهد کرد.

می‌دانم

می‌دانم که من دیگر هیچ‌وقت نخواهم پرید...

#پاراگرافی_از_یک_کتاب

#تهوع

#ژان_پل_سارتر