#نوشته‌ای از #اوریانا_فالاچی

#زن بودن بسیار زیباست

چیزی كه یک #شجاعت تمام نشدنی می‌خواهد.

یک #جنگ كه پایان ندارد...

بسیار باید بجنگی تا بتوانی بگویی:

وقتی #حوا سیب ممنوعه را چید #گناه بوجود نیامد آن روز یک #قدرت با شكوه متولد شد كه به آن #نافرمانی می‌گویند...