پاراگرافی از #کتاب آخرین راز شاد زیستن اثر اندرو متیوس

بدون تردید بسیاری از ما در پشت #چهره‌های شاد و بذله گویی‌هایمان، غرق در وحشتیم.

می‌ترسیم مبادا #شغل، #پول یا #زیبایی خود را از دست بدهیم.

از #پیر شدن می‌ترسیم و از #تنها ماندن و #زندگی کردن و #مردن

و به این خاطر است که رفتارهایمان این چنین #جنون آساست؛

و دوای #دردمان چیست؟ #محبت دیدن، #دوست داشته شدن ...

#پاراگرافی_از_یک_کتاب

#آخرین_راز_شاد_زیستن

#اندرو_متیوس