پاراگرافی از #کتاب عادت می‌کنیم اثر زویا پیرزاد

چرا #ازدواج نکردی؟

پیش نیامد...اول‌ها فکر می‌کردم کارهای مهم‌تری باید بکنم. بعد فکر کردم باید با زنی در مسایل مثلا خیلی مهم #تفاهم داشته باشم. دیر فهمیدم که تفاهمی مهم‌تر از این نیست که مثلا دیوار را چه رنگی کنیم و اسباب خانه را چه جوری بچینیم و تابلوها را کجا بکوبیم و شام و ناهار چی درست کنیم و سر همه این ها با هم #بخندیم!

#پاراگرافی_از_یک_کتاب

#عادت_می‌کنیم

#زویا_پیرزاد